This job has expired

Gardener / Garddwr

Employer
National Trust
Location
North Wales
Salary
£21,684 per annum
Closing date
22 May 2022

View more

Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Function
Gardening Jobs
Sector
Groundskeeping & Maintenance
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

If you want a career in gardening, we can offer you one of the most beautiful outdoor spaces in the UK to work in as well as a large collection of interesting and varied plants.  Please note this role will form part of a seven-day rota which will include working weekends and bank holidays. if you have any questions about the vacancy please contact: mary.thomas@nationaltrust.org.uk 

Interviews: 30th May. 

The ability to speak Welsh is essential for this role. 

Os hoffech yrfa yn garddio, gallwn gynnig un o’r llecynnau harddaf ym Mhrydain i chi weithio ynddo ynghyd a chasgliad mawr o blanigion amrywiol a diddorol.   Sylwch, bydd y swydd hon yn rhan o rota agor saith diwrnod a fydd yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd wag cysylltwch: mary.thomas@nationaltrust.org.uk 

Cyfweliadau: 30ain o Fai. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd. 

What it's like to work here
Plas yn Rhiw is a small manor house surrounded by ornamental gardens and broadleaf woodland with sweeping views of Cardigan Bay. You will work alongside the senior gardener and volunteers at Plas yn Rhiw garden and surrounding woodland, as well as Sarn y Plas, home of renowned poet R.S.Thomas and his artist wife, Mildred Eldridge. This small, characterful property is loved by many and enjoyed by thousands of visitors each year; therefore we are looking for an engaging person with a can-do attitude who enjoys interacting with people.

Plasty bychan wedi’i amgylchynu gan erddi addurnol a choetir llydanddail yw Plas yn Rhiw ac fe geir golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion oddi yno. Byddwch yn cydweithio â’r prif arddwr a gwirfoddolwyr yng ngardd Plas yn Rhiw a’r coetir o’i amgylch, ac yn Sarn y Plas, a fu’n gartref i’r bardd R.S.Thomas a’i wraig, yr arlunydd Mildred Eldridge. Mae llu o bobl wrth eu bodd â’r plasty bychan, llawn cymeriad, a daw miloedd o ymwelwyr i fwynhau’r profiad yn flynyddol; felly, rydym yn chwilio am rywun cyfeillgar a brwd sy’n mwynhau siarad hefo pobl. 

What you'll be doing
As a hands-on gardener, you’ll assist in making sure that the gardens are maintained to a high standard. You’ll be passionate, enthusiastic and knowledgeable about the varied plants within the garden. This role will include a range of practical horticultural tasks to develop, enhance and conserve the garden and contribute to the delivery of projects. Tasks will include general maintenance of the garden, such as mulching, pruning, leaf clearing and weeding. You’ll support with the planting and maintenance of trees, shrubs, herbaceous plants, ensuring the highest standards are maintained and healthy plants are available for our visitors to enjoy. You’ll be helping to cut the hedges, mow lawns and undertake woodland management work. 

Although your role will be focused around the upkeep of the garden, you will also occasionally be deputising for the Senior Gardener in their absence. This may mean supervising volunteers, attending meetings, giving talks and tours and assisting with events. You will be confident to answer questions about the garden and plants and proactively engage with visitors on a daily basis.

A chithau’n Arddwr wrth eich gwaith, byddwch yn helpu i sicrhau bod y gerddi’n cael eu cynnal i safon uchel. Byddwch yn angerddol, yn llawn brwdfrydedd ac yn wybodus am y gwahanol blanhigion sydd yn y gerddi. Bydd y gwaith yn cynnwys nifer o dasgau garddwriaethol ymarferol i ddatblygu, gwella a gwarchod yr ardd a byddwch yn cyfrannu at nifer o brosiectau. Bydd tasgau yn cynnwys gwaith tirlunio caled a meddal a gwaith cynnal a chadw cyffredinol yn yr ardd fel taenu tomwellt, tocio, clirio dail a chwynnu.  Byddwch yn helpu i blannu a chynnal coed, llwyni a phlanhigion blodeuol, gan sicrhau bod y gwaith yn cyrraedd y safonau uchaf a bod planhigion iach ar gael i’n hymwelwyr eu mwyhau. Byddwch yn helpu i dorri cloddiau, torri gwellt a gwneud gwaith rheoli’r coetir.

Er y byddwch yn canolbwyntio ar ofalu am yr ardd, o bryd i'w gilydd mi fyddwch yn dirprwyo dros y Prif Arddwr yn ei absenoldeb. Gall hyn olygu goruchwylio gwirfoddolwyr, mynd i gyfarfodydd, rhoi sgyrsiau, arwain teithiau, a chynorthwyo hefo digwyddiadau. Byddwch yn gallu ateb cwestiynau am yr ardd a’r planhigion yn hyderus o ddydd i ddydd ac yn gallu ymgysylltu yn bositif hefo ymwelwyr yn ddyddiol. 

Company

The National Trust is described by its employee gardeners as “dynamic, supportive, inquisitive and fun”, where its beautiful places “lift your spirits naturally” and “somewhere you can expand new skills”. The organisation is currently recruiting for a number of gardening roles. 

Read more in our latest Wonderful Workplaces articles:

Do you have the vision to transform our outdoor spaces for the future?

What makes the National Trust a special place to work?

Find Us
Website
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert