This job has expired

Senior Gardener

Employer
National Trust
Location
Wales
Salary
24,075 per annum
Closing date
26 Sep 2021

View more

Hours
Full Time
Function
Gardening Jobs
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Summary

If you want a career in Gardening, we can offer you some of the most beautiful outdoor spaces in the UK to work in as well as one of the largest plant collections in Europe. Please note this role will form part of an opening rota which will include weekend and bank holiday working. The ability to speak Welsh is essential. 

Hours: 37.5 per week / full time

Contract: Permanent

Salary: £24,075 per annum

Os hoffech yrfa yn garddio, gallwn gynnig rhai o’r llecynnau harddaf ym Mhrydain i chi weithio ynddyn nhw ynghyd ag un o’r casgliadau mwyaf o blanhigion yn Ewrop. Sylwch: Bydd y swydd hon yn rhan o rota agor a fydd yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc. Rhaid eich bod yn gallu siarad Cymraeg.

What it's like to work here

Plas yn Rhiw is a small manor house surrounded by ornamental gardens and broadleaf woodland with sweeping views of Cardigan Bay. You will manage the gardener and volunteers at Plas yn Rhiw garden and surrounding woodland, as well as three holiday cottage gardens on the wider estate and Sarn y Plas, home of renowned poet R.S.Thomas and his artist wife, Mildred Eldridge. This small, characterful property is loved by many and we are looking for an engaging person with a can-do attitude who enjoys working in a small team and a fast-paced working environment. 

Please read the Role Profile Attached

Plasty bychan wedi’i amgylchynu gan erddi addurnol a choetir llydanddail yw Plas yn Rhiw ac fe geir golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion oddi yno. Byddwch yn rheoli'r garddwr a gwirfoddolwyr yng ngardd Plas yn Rhiw a’r coetir o’i amgylch, mewn tri gardd bwthyn gwyliau ar y stad ac yn Sarn y Plas, a fu’n gartref i’r bardd R.S.Thomas a’i wraig, yr arlunydd Mildred Eldridge. Mae llu o bobl wrth eu bodd â’r plasty bychan, llawn cymeriad felly rydym yn chwilio am rywun cyfeillgar a brwd sy’n mwynhau cadw’n brysur yn y gwaith a bod yn rhan o dîm.  

What you'll be doing

You’ll love working outdoors and understand that our gardens and grounds are as significant as our mansion houses, collections and our historical places. Our visitors tell us how much they enjoy the peace and tranquillity of our well-kept outdoor spaces, which makes your role vital in making sure our visitors have an amazing experience.

We don’t just need you to manage our beautiful gardens, although this is an important part of the role; we’d like you to help manage the team too. As the Senior Gardener in our team, we’d like you to lead by example, with exceptional gardening skills, but you’ll also understand how to manage the workload for this team, and deliver exceptional training to new staff and volunteers.

As a hands-on Senior Gardener, your role will include a range of practical horticultural tasks to enhance and conserve the garden and contribute to the delivery of projects. You’ll be responsible for making sure that the gardens are maintained to a high standard including hard and soft landscaping, mulching, pruning, leaf clearing and weeding. You’ll deliver the planting and maintenance of trees, shrubs, herbaceous plants, ensuring the highest standards are maintained and healthy plants are available for our visitors to enjoy. You’ll also be undertaking woodland management work. You’ll be passionate, and knowledgeable about the varied plants within the garden and enthusiastic about sharing the unique spirit of Plas Rhiw with visitors. This will include interacting with visitors on a daily basis and planning and delivering outdoor engagement opportunities such as guided tours or family events.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Byddwch wrth eu bodd yn gweithio yn yr awyr agored ac yn deall, fod ein gerddi mor bwysig â’n tai, casgliadau a llefydd hanesyddol. Mae ein hymwelwyr yn dweud wrthym faint maen nhw’n mwynhau'r prydferthwch a’r llonyddwch sydd i’w canfod yn ein gerddi safonol, sy’n golygu bod eich swydd yn un hanfodol i sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiad anhygoel.

Nid rheoli ein gardd yn unig fydd angen er bod hyn yn rhan bwysig o’r swydd; rydym hefyd eisiau i chi rheoli’r tîm bach yn yr ardd. Fel y Prif Arddwr mi fyddwch yn dangos y ffordd i eraill hefo sgiliau garddio penigamp ond byddwch hefyd yn deall sut i reoli llwyth gwaith y tîm a rhoi hyfforddiant o ansawdd uchel i staff a gwirfoddolwyr newydd.

Fel Prif Arddwr ymarferol bydd y gwaith yn cynnwys nifer o dasgau garddwriaethol ymarferol i ddatblygu, gwella a gwarchod yr ardd a byddwch yn cyfrannu at nifer o brosiectau. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau safon uchel y gardd yn cynnwys gwaith tirlunio caled a meddal, taenu tomwellt, tocio, clirio dail a chwynnu.  Byddwch yn gyfrifol am  blannu a chynnal coed, llwyni a phlanhigion blodeuol, gan sicrhau bod y gwaith yn cyrraedd y safonau uchaf a bod planhigion iach ar gael i’n hymwelwyr eu mwyhau. Byddwch hefyd yn gwneud gwaith rheoli’r coetir. Byddwch yn angerddol, ac yn wybodus am y gwahanol blanhigion sydd yn y gerddi ac yn llawn brwdfrydedd am rannu nodweddion unigryw Plas yn Rhiw gydag ymwelwyr. Bydd hyn yn cynnwys  ymwneud yn gyfforddus â’r cyhoedd o ddydd i ddydd gan ateb eu cwestiynau, a chynllunio a darparu gweithgareddau fel teithiau tywys o’r ardd neu ddigwyddiadau i deuluoedd.

Who we're looking for

To be successful in this role you should be able to demonstrate the following:

  • Significant practical experience in horticulture supported by relevant qualifications
  • Have supervisory experience from a similar role
  • Excellent knowledge of plants
  • Competent with the use and maintenance of garden machinery including chainsaws, tractors, hedge trimmers, pedestrian and ride on mowers
  • Knowledge of relevant health and safety legislation and practice

Er mwyn llwyddo yn y swydd hon dylech fod yn gallu dangos y pethau isod;

  • Bod gennych brofiad pendant o arddio wedi ei gefnogi gan gymhwyster perthnasol
  • Profiad o arwain tîm mewn swydd debyg
  • Gwybodaeth ardderchog o blanhigion
  • Eich bod wedi’ch achredu yn unol â’r gofynion Iechyd a Diogelwch i ddefnyddio a chynnal a chadw peiriannau/offer; yn cynnwys tractor lawnt, llifiau cadwyn, tociwr gwrychoedd, torrwr mân goediach a pheiriannau torri gwellt sy’n cael eu gwthio.
  • Rhaid eich bod yn gallu siarad Cymraeg

Company

The National Trust is described by its employee gardeners as “dynamic, supportive, inquisitive and fun”, where its beautiful places “lift your spirits naturally” and “somewhere you can expand new skills”. The organisation is currently recruiting for a number of gardening roles. 

Read more in our latest Wonderful Workplaces articles:

Do you have the vision to transform our outdoor spaces for the future?

What makes the National Trust a special place to work?

Find Us
Website:
Location
United Kingdom
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert