Coleg Cambria

Assessor in Horticulture

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
Salary £25,139 - £28,331 per annum
Posted
10 Sep 2018
Closes
10 Oct 2018
Ref
BLUA70967
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Assessor in Horticulture
Deeside
Salary £25,139 - £28,331 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As an Assessor in Horticulture, you will assess the full range of NVQ’s at Levels 2, 3 & 4. Enrolling students on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities. You will be responsible for monitoring student progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to build a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be willing to work towards an Assessor qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Essential Skills, particularly verbal and numerical reasoning. Occupational experience in the Horticulture sector is essential.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 10/10/2018

Asesydd Garddwriaeth
Glannau Dyfrdwy 
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel Asesydd Garddwriaeth, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefelau 2, 3 a 4. Byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu iddynt. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Aseswr neu’n fodlon gweithio tuag at hynny, a chymhwyster proffesiynol perthnasol ar lefel 3 o leiaf.Bydd gennych natur glên, gadarnhaol a chefnogol a sgiliau gweithio mewn tîm cadarn, a byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd. Bydd gennych hefyd lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Mae’n hanfodol bod gennych brofiad galwedigaethol yn y sector garddwriaeth.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Dylai fod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 10/10/2018